Nieuwsarchief 2015


Kerstmis - een Joods kindje is geboren


U moet hem de naam Jezus geven. (Matteüs 1:21; Lukas 1:31)Marc Chagall


Deze opdracht geeft de engel zowel aan Maria (Lukas) als aan Jozef (Matteüs).

In het Hebreeuws is het de naam Yeshua of Yehoshua, God redt.

Het is de zelfde naam als die door Mozes aan Jozua, zoon van Nun, gegeven werd. (Numeri 13:16)


Enkele weken geleden heeft de Vatikaanse Commissie voor religieuse relaties met het jodendom een nieuw dokument uitgegeven over de betrekkingen tussen Jodendom en Christendom. De tekst onderstreept hoe belangrijk de Joodse wortels voor het Christendom en de Kerk zijn. Wat Jezus betreft, wordt gezegd: Jezus was een eigentijdse Jood, nakomeling van Abraham, zoon van David, door de traditie van Israel gekenmerkt...

De tekst in het Engels: The gifts and the calling of God are irrevocable.


Voor de Karmel is het Jodendom zeker van grote betekenis want drie grote heiligen hadden Joodse wortels: Edith Stein natuurlijk, maar ook Johannes van het Kruis (moeder- en vaderlijn) en Teresa van Avila (vaderlijn).Kerstmis is het feest van Vrede op aarde. Laten we meer dan ooit bidden voor vrede.----------------------------------------------------------------------------------------------


Johannes van het Kruis - 14 december

Johannes van het Kruis heeft veel van zijn gedichten tijdens zijn gevangenschap in Toledo geschreven. Of dit ook bij het gedicht hieronder (zijn kortste gedicht) het geval was, weten we niet precies.


                                             


                                             Het geschapene vergeten
                                      De Schepper indachtig zijn
                                      Aandacht voor het innerlijke
                                   En liefde geven aan de Beminde


Met dit gedicht geeft Johannes van het Kruis een spiritueel programma in vier punten:

Maak je los van je ballast
Richt je ogen op God
Ga naar je binnenste - want daar woont God
En vooral:
Blijf altijd in de Liefde van je Beste Vriend - de liefde van God voor jou en van jou voor God en die Liefde leidt ook altijd naar de medemens.De Heer, je God, woont bij je (Sefania 3: 17)-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Advent - wachten - waarop ?

De Advent is een tijd van wachten. Maar waarop wachten we ? Wachten we eigenlijk nog wel?

In het Evangelie vinden we iemand die ook wachtte. Een man van hoge leeftijd: Simeon.

Hij wachtte op de vertroosting van Israël. (Lukas 2:25)


Vertroosting - troost


Is troost niet wat wij in deze tijd zo nodig hebben?

Mensen voelen zich onzeker, soms bang.
Sommige zijn direct getroffen door geweld, soms zinloos geweld.


Laten we God vragen om troost voor ons mensen

en met onze machteloosheid

in stilte bidden, gewoon zijn,

zoals Hanna, iets verderop in het verhaal. (Lukas 2:37)


God zegt: Ga mijn volk troosten, ga het troosten. (Jesaja 40:1)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Teresa van Avila - 500 jaar (15 oktober)


Een jaar geleden begon het 500 jaarfeest, ter ere van de geboorte van Teresa van Avila op 28 maart 1515 (nieuws 2014).

De video God alleen is genoeg gaat over de kloosters die zij gesticht heeft en het gedicht Laat niets je verontrusten (Nada te turbe).


De onvermoeibare Teresa van Avila had nog andere kloosterstichtingen in gedachten. In haar laatste brief aan M. Catalina de Christo (LT 468) van 15/17 september 1582, drie weken voor haar dood, schrijft zij over gewenste stichtingen in Pamplona en Madrid. Wat Pamplona betreft, schrijft ze :

Als het plan van God is, zal Hij iets meer laten ontstaan dan wat we nu zien.


De Karmel van Pamplona werd in december 1583 gesticht, door M. Catalina de Christo en vijf zusters.

De Karmel van Madrid werd enkele jaren later gesticht.


Als het plan van God is...


Want: God alleen is genoeg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


'Zet je tent ruim op'

Theresia van Lisieux (1 oktober)

In haar brief van 30 juli 1896 aan Pater Roulland, missionaris in China (LT 193), citeert Theresia van Lisieux uitgebreid Jesaja , o. a.:

Zet je tent ruim op (Jes 54, 2)

Uw ogen zullen gaan stralen, vreugde zal uw hart verruimen. De schatten van de zee, de rijkdommen van alle volken vallen u in de schoot (Jes 60, 5)

Is dat niet het honderdvoudige wat ons belooft is? (Matteüs 19,29) - schrijft Theresia van Lisieux verder in de brief.


Deze woorden zijn zeer actueel, moeten we ze niet diep tot ons laten doordringen?

We bidden voor alle mensen die op zoek zijn naar een veilig thuis.------------------------------------------------------------------------------------------------------


Edith Stein (9 augustus)

'Tante Edith, warum tust du das jetzt?'

Edith Stein en haar nichtje Susanne (toen 12 jaar) hadden allebei een afspraak bij de tandarts, op een middag in september 1933.

Op weg naar huis vraagt Susanne: tante Edith, waarom doe je dit nu? Daarmee bedoelde ze haar intreding in de Karmel van Keulen die voor 14 oktober 1933 gepland stond.

Susanne kan zich het letterlijk antwoord niet precies herinneren, maar heeft dit onthouden:

'Luister, Susel. Ik wordt Karmelietes omdat ik naar mijn geweten moet luisteren. Maar dat betekent niet dat ik jullie verlaat. Ik zal altijd tot deze familie blijven behoren. Ik zal je altijd lief hebben en me interesseren voor wat er in je omgaat. Ik zal je schrijven en ik wil ook graag van jou horen.' (Susanne M. Batzdorff (-Biberstein), Edith Stein - meine Tante)


Waarom heeft Edith Stein juist in 1933 besloten om in de Karmel te treden?


Ze voelde al lang de roeping, maar ook de omstandigheden hebben zeker een rol gespeeld. Dit schrijft ze zelf in een brief aan haar dierbare vriend Roman Ingarden, geschreven op de dag voor haar intreden: 'Es ist ein alter Plan, der  durch die Zeitverhältnisse zur Reife gekomen ist' (het is een oude plan, gerijpt door de omstandigheden van deze tijd). (Brief nr 158 an Roman Ingarden, 13 oktober 1933)


In 1933 besefde Edith Stein dat er voor haar geen toekomst meer in het onderwijs zal zijn omdat ze joods was.

In april 1933 heeft ze  een brief naar de Paus gestuurd, waarin ze haar grote bezorgdheid over de ontwikkelingen uitte:

Duits: Edith_Stein_Brief Pius_XI

Nederlands: Brief_Edith_Stein_aan_Pius XI

Meer over deze brief en het ontbreken aan een antwoord in een video.


Edith Stein voelde in 1933 al heel goed aan dat het mis aan het gaan was.  

Ook in onze tijd is alertheid geboden. Laten we bidden dat we geen discriminatie toelaten.-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Maria - Onze lieve Vrouw van de Berg Karmel (16 juli)

Dit jaar aandacht voor de eenvoud van Maria en van ons gebed tot haar.Maria met Jezus, 13/14de eeuw, Anloo (Drenthe)Toen Jezus gekruisigd was, sprak hij tot Johannes: 'Dat is nu je moeder' (Maria, de moeder van Jezus)."Van die dag af heeft de leerling haar bij zich in huis genomen." (Johannes 19: 27)

Met het geven van zijn moeder aan Johannes, geeft Jezus zijn moeder aan ons allemaal. Hij kon ons geen groter geschenk geven.


Zijn wij ook bereid om Maria bij ons in 'huis' op te nemen?


Geen groter geschenk dan Zijn moeder, waar wij altijd bij terecht kunnen, wat er ook gebeurd, al schieten onze woorden tekort. Eigenlijk kan ons gebed tot Maria zo eenvoudig zijn:


We kunnen gewoon haar naam uitspreken: Maria.
Theresia van Lisieux, heeft dat op haar laatste dag van haar leven zo gedaan, toen ze bijna stikte: "Jezus ! Maria !" (carnet jaune, 29 september)

We kunnen gewoon een 'Wees gegroet' bidden. 'Het is het gebed van de armen, de kleinen... het vliegt als een parfum van liefde naar Maria, de liefhebbende dichtbij God' zegt ons Guy Gilbert, priester van de straat in Parijs voor de jongeren in zeer moeilijke omstandigheden.

We kunnen in gedachten of in dromen naar Maria gaan. Paus Franciscus legt aan kinderen met een ouder in de gevangenis uit, hoe ze in hun dromen naar Maria kunnen vliegen: video in het Engels / video in het Frans
Maar ook volwassenen kunnen op deze manier tot Maria bidden.

We kunnen gewoon al onze zorgen bij Maria neerleggen. Theresia van Lisieux heeft dit vaak gedaan, zeker in de laatste tijd voor haar dood : 'Ik heb veel, veel geleden! Ik heb bij Maria geklaagd.' (carnet jaune , 5 september)

 

Tenslotte deze gedachte en oproep van Guy Gilbert  (in Aventurier de l'amour) : 'Maria. We mogen niet vergeten dat onze kleinen altijd haar blik van mateloze liefde en tederheid nodig zullen hebben. Het is aan ons het hun te zeggen!'

Gebed in het Frans: le plus grand cadeau de Dieu, sa mère-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Heilige Geest - bron van vrede

Bron van vrede, Licht, kom en verlicht me.

Met deze woorden begint een gebed van de karmelietes Mariam Baouardy - Maria van de Gekruisigde Jesus.


                                         


Mariam Baouardy, geboren op 5 januari 1846 in Ibillin, Galilea en overleden op 26 augustus 1878 in Betlehem, werd op 17 mei 2015 door Paus Franciscus, samen met nog een andere Palestijnse zuster en twee andere zusters, heilig verklaard.


Laten wij bijzonder bidden voor vrede in het Midden-Oosten.

Laten wij ook bidden voor de Christenen daar.


Mariam roept ons wakker:

Kom, wek het universum!Drie gebeden van haar: Mariam_Baouardy -_Heilige_Geest


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Op weg naar Pinksteren

Ik heb jullie lief  zoals de Vader mij liefheeft. Zorg dat jullie in mijn liefde blijven...
Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Je liefde voor je vrienden kan niet groter zijn dan wanneer je je leven voor hen geeft. (Johannes 15)

Deze woorden horen bij de afscheidsrede van Jezus. Daarmee geeft Hij een opdracht aan ons allen: steeds verder groeien in Liefde.


Enkele jaren geleden werd een interview gemaakt met Zr Helena van de Karmel in Oirschot: De_liefde_wordt_steeds_sterker

Daarin zegt ze:  Je zou misschien denken dat de liefde voor God minder wordt, naarmate je ouder wordt, maar dat is helemaal niet zo. Het wordt juist sterker. Dat is toch zo mooi.


Steeds dieper mogen we ons in het geheim van Gods mateloze Liefde laten trekken, ongeacht de leeftijd en omstandigheden, om zelf een bron van liefde te worden.----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Christus is verrezen !


De laatste woorden van de verrezen Christus in het Evangelie van Matteüs (28:20) zijn:

Weet wel, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Broeder Laurent de la Résurrection - van de Verrijzenis (Karmeliet, 1614-1691) probeerde ieder moment, alle dagen, in de zekerheid van deze aanwezigheid te leven. Leven in Gods aanwezigheid: dit was zijn gebed.


Een korte biografie en enkele citaten: Laurent_de_la_Résurrection

Conference in de Karmel van Baltimore (Engels): Brother Lawrence of the Resurrection and the Practice of the Presence of GodOok Teresa van Avila schrijft hoe belangrijk het in haar gebed is om gewoon met haar Beste Vriend te zijn.  Gewoon zijn, in Zijn Aanwezigheid.

Video: Teresa van Avila - Gods aanwezigheidHij is waarlijk verrezen !


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Goede Week

We volgen Jezus op de eenzame weg naar het kruis, maar wetend dat daaruit Leven zal stromen.
Video: De Kruisweg


Zou ik de beker niet drinken die de Vader Mij gegeven heeft? (Johannes 18: 11)


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Veertigdagentijd - een ontmoeting met God (op weg naar de Goede Week)

De 40-dagentijd en de Goede Week geven ons de gelegenheid tijd vrij te maken om in onszelf ruimte te scheppen om God te ontmoeten. Meerdere bijbelse personen kunnen ons daarbij begeleiden, deze keer:


Marta, Maria en Lazarus - 3 heel verschillende ontmoetingen met veel emoties
Johannes 11: 1 - 44De opstanding van Lazarus - Catacomben van Rome, rond 300


Jezus hoort dat zijn vriend Lazarus ziek is. Na twee dagen besluit hij naar hem toe te gaan. Toen Jezus daar aankwam vernam hij dat Lazarus al vier dagen daarvoor was begraven. Een eerste ontmoeting met Marta, een zuster van Lazarus vind plaats (v. 20-28). Daarna ging zij haar zuster Maria halen.

Maria kwam op de plek waar Jezus was. Toen ze hem zag, viel ze op de knieën: 'Heer, als u hier was geweest, zou mijn broeder niet gestorven zijn!'
Toen Jezus haar zag huilen,..., vroeg hij boos en geërgerd: 'Waar hebben jullie hem neergelegd?'...
Jezus begon te huilen.


'Haal die steen weg!' zei Jezus. 'Heer, er hangt al een lijklucht ,' zei Marta tegen hem.  'Het is al de vierde dag!'
Jezus zei tegen haar: 'Heb ik je niet gezegd dat je de glorie van God zult zien als je gelooft?'


Jezus riep luid: 'Lazarus, kom naar buiten!'
De dode kwam naar buiten: zijn handen en voeten gewikkeld in linnen banden en om zijn hoofd een zweetdoek.
'Maak hem los en laat hem gaan', zei Jezus.Tranen, woede, droefenis... Kunnen wij deze emoties bij God toelaten?

'Maak hem los en laat hem gaan'... Jezus spreekt bevrijdende woorden. Verstaan wij deze woorden goed?De omschakeling naar de Goede Week begint enkele versen later:

Van die dag af maakten ze plannen om Jezus te doden. (Johannes 11: 53)Gebed voor vrede

In deze tijd is ons gebed voor vrede meer dan ooit nodig. Deze kaars laten we de hele Veertigdagentijd branden.Wanneer je bid...Gebed voor vrede extra - 26 maart

Voor de karmelitaanse familie en alle betrokkenen wereldwijd: 1 uur stil gebed voor vrede.

Dit initiatief is verbonden met de 500ste verjaardag van Teresa van Avila op 28 maart.----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veertigdagentijd - een ontmoeting met God (4)

De 40-dagen tijd geeft ons de gelegenheid tijd vrij te maken om in onszelf ruimte te scheppen om God te ontmoeten. Deze keer niet met een bijbelse persoon, maar met Teresa van Avila. Op 28 maart 2015 is het precies 500 jaar geleden dat ze in Avila geboren is.


Nieuwe video: Teresa van Avila - Gods aanwezigheid

De teksten zijn van Teresa van Avila (Innerlijke Burcht 7.1 en Weg van volmaaktheid 26 en 29). De video is een uitnodiging tot inwendig gebed en een toenemend besef van het grote voorrecht dat we genieten om met zo'n 'goede Vriend' te mogen zijn.  Gebed voor vrede


In deze tijd is ons gebed voor vrede meer dan ooit nodig. Deze kaars laten we de hele Veertigdagentijd branden.Wanneer je bid...Gebed voor vrede extra - 26 maart

Voor de karmelitaanse familie en alle betrokkenen wereldwijd: 1 uur stil gebed voor vrede.

Dit initiatief is verbonden met de 500ste verjaardag van Teresa van Avila op 28 maart.--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veertigdagentijd - een ontmoeting met God (3)

De 40-dagen tijd geeft ons de gelegenheid tijd vrij te maken om in onszelf ruimte te scheppen om God te ontmoeten. Meerdere bijbelse personen kunnen ons daarbij begeleiden, deze keer:


Abraham en Sara - waar gastvrijheid toe kan leiden...Marc Chagall: Abraham, Sara en de drie engelen


Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eiken van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij naar hen toe; hij boog diep en zei: 'Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen; was uw voeten en rust hier onder de boom...


Toen vroegen de drie mannen hem: 'Waar is Sara uw vrouw? Hij antwoorde: 'Daar, in de tent'. Toen zei Hij: 'Het volgend jaar, rond deze tijd , kom ik bij u terug, en dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.' Sara stond te luisteren bij de ingang van de tent, achter hem. Abraham en Sara waren allebei erg oud. Sara werd allang niet meer ongesteld. Daarom moest Sara bij zichzelf lachen...

Maar de Heer zei tegen  Abraham: 'Waarom lacht Sara? Waarom twijfelt ze eraan of ze op haar oude dag nog een kind kan krijgen? Zou voor mij iets onmogelijk zijn? (Genesis 18: 1-14)Misschien kunnen we deze vragen in ons laten opkomen:


Willen wij voor God een plaats maken in ons hart waar hij kan rusten?

Kunnen wij in de ontmoeting met God ook humor toelaten? Staan we open voor het onverwachte?

Denken we soms stiekem 'dit is te moeilijk, ook God kan hier niets aan doen'?


Vergeet niet gastvrij te zijn. Daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak verleend. (Hebreeërs 13: 2)Gebed voor vrede

In deze tijd is ons gebed voor vrede meer dan ooit nodig. Deze kaars laten we de hele Veertigdagentijd branden.Wanneer je bid...Gebed voor vrede extra - 26 maart

Voor de karmelitaanse familie en alle betrokkenen wereldwijd: 1 uur stil gebed voor vrede.

Dit initiatief is verbonden met de 500ste verjaardag van Teresa van Avila op 28 maart.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Veertigdagentijd - een ontmoeting met God (2)

Zomaar een vrouw uit het Evangelie - een aanraking met God


Nu was daar een vrouw die al twaalf jaar aan bloedingen leed. Ze kwam vlak bij Jezus en raakte van achteren de kwast van zijn mantel aan. 'Om beter te worden hoef ik alleen maar zijn mantel aan te raken,' dacht ze bij zichzelf. Maar Jezus draaide zich om, en toen hij haar zag, zei hij: 'Houd moed, mijn kind! Uw geloof heeft u gered.' En vanaf dat ogenblik was de vrouw genezen. (Matteüs 9: 20-22; ook te lezen in Markus 5: 25-34 en Lukas 8: 43-48)


Het gewaad van Jezus aanraken,
zich laten raken door zijn blik...

Een helende ontmoeting met Jezus,
een helende ontmoeting met God...Misschien kunnen we deze vragen in ons laten opkomen:

Heb ik Jezus nodig? Heb ik God nodig?

En met Teresa van Avila: geloof ik dat God in mij wonderen kan doen?


Daar het, toen Jezus op aarde leefde, voor de zieken volstond zijn kleren aan te raken om genezen te zijn, hoe er dan aan twijfelen dat Hij, indien we geloven, wonderen zal doen wanneer Hij zo in mij verblijft? (Weg van volmaaktheid 34.8)Gebed voor vrede

In deze tijd is ons gebed voor vrede meer dan ooit nodig. Deze kaars laten we de hele Veertigdagentijd branden.Wanneer je bid...----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veertigdagentijd - een ontmoeting met God


De 40-dagen tijd, die begint met Aswoensdag en voert naar de Goede Week en Pasen, geeft ons de gelegenheid tijd vrij te maken om in onszelf ruimte te scheppen om God te ontmoeten. Meerdere bijbelse personen kunnen ons daarbij begeleiden, om te beginnen:


Elia - een ontmoeting in de stilte van een zachte briesbeeld van Elia: Marc Arcis


Bijbelse tekst: Elia_een_zachte_bries


Geen spectaculaire natuurverschijnselen, maar een engel en een zachte bries...
In de ademloze stilte kan een ontmoeting plaats vinden.Gebed voor vrede


In deze tijd is ons gebed voor vrede meer dan ooit nodig. Deze kaars laten we de hele Veertigdagentijd branden.Wanneer je bid...----------------------------------------------------------------------------------------------------


Teresa van Avila - 500 jaarfeest


Nieuwe video in het Engels: Let nothing disturb you

Deze video bestaat al in het Nederlands: God alleen is genoeg

Het gedicht Laat niets je verontrusten en  teksten uit de Kloosterstichtingen leiden ons, samen met Teresa van Avila, naar een diepe bewustwording: God alleen is genoeg (solo Dios basta).

Deze ontmoeting met God, in de stilte van het gebed, geeft haar vleugels. Ondanks haar leeftijd, haar wankele gezondheid en de barre omstandigheden van toen, sticht ze vele kloosters.


Op 28 maart 2015 is het 500 jaar geleden dat Teresa van Avila geboren is. Dit wordt in de hele wereld gevierd, ook in Nederland.


Meer over Teresa van Avila-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nieuwjaar - op weg in 2015
                                     Karmel van Oirschot in de sneeuw


Op weg zijn en gaan... We zouden zo graag willen weten waar een weg naartoe leidt, waar we uiteindelijk uitkomen. Maar op weg zijn, zeker samen met God, is iets anders. We laten deze woorden uit een gebed van Thomas Merton diep in ons hart bezinken:


Mijn Heer God, ik heb geen idee waar ik naartoe ga,
ik kan de weg die voor mij ligt niet zien.
Ik kan niet zeker weten waar hij zal eindigen.

...
Ik zal niet vrezen, want U bent altijd bij mij,
En U zal mij nooit alleen laten in mijn lotgevallen.Voor allen een gezegend nieuw jaar !