Nieuwsarchief 2014Kerstmis

Is er nog een plaats in de herberg?


Terwijl Maria en Jozef in Betlehem waren kwam voor Maria de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerste kind; ze wikkelde Jezus in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf (Lukas 2: 6-7).                                      


Is er nog een plaats in onze herberg?

Is er nog een plaats voor God, mens geworden, in ons hart?

Willen wij ruimte scheppen om God in ons binnenste te laten wonen, dag voor dag?Zalig Kerstfeest !


----------------------------------------------------------------------------------------------


Johannes van het Kruis (14 december)


Dit jaar met het gedicht Donkere_nacht
Heeft Johannes van het Kruis dit gedicht tijdens zijn gevangenschap in Toledo geschreven of daarna? De meningen hierover verschillen nog al. Wel was de donkere cel, er was vrijwel geen daglicht, waarschijnlijk doorslaggevend voor het thema van de donkere nacht.

Aan het eind van het gedicht, geeft de mens zichzelf helemaal over aan God:

het al stond stil, ik liet mij gaan,
liet al mijn zorgen liggen...


Laten we ook luisteren naar het gezongen gedicht in het Spaans: en una noche oscura---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advent - waakzaam en hoopvol wachten


De winter is voorbij, ... je hoort de vogels zingen, ... de vijgenboom draagt zijn vruchten al
(Hooglied 2: 11-13)

                                                       

Het Hooglied hoort niet bij de lezingen van  de Advent, maar het geeft een richting aan voor het waakzame wachten:  HOOP.

Het Evangelie van de eerste zondag van de Advent zegt ons: Kijk  uit, wees waakzaam. Want je weet niet wanneer het moment daar is (Markus 13: 33-37).


Hoor je de vogels al zingen ?

Johannes van het Kruis heeft midden in de 'barre winter' van zijn gevangenschap het Geestelijk Hooglied geschreven. Bijna aan het einde van het gedicht heeft hij het over het zingen van de zoete nachtegalen. Hoop en geloof, ook in de barre winter.


Het gedicht: Geestelijk Hooglied

Video met tekst uit het Geestelijk Hooglied----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Teresa van Avila (15 oktober) - 500 jaarfeest

Teresa van Avila is op 28 maart 1515 in Avila geboren en dit wordt vanaf 15 oktober 2014 een jaar lang gevierd.


Nieuwe video : God alleen is genoeg


Het gedicht Laat niets je verontrusten (Nada te turbe) en teksten uit de Kloosterstichtingen leiden ons, samen met Teresa van Avila naar een diepe bewustwording: God alleen is genoeg (solo Dios basta).

Water is voor Teresa van Avila heel belangrijk. Samen met het licht is water heel aanwezig in deze video.


Bestaande video : Een tocht door de Innerlijke burcht


En meer over Teresa van Avila op de pagina.--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Theresia van Lisieux (1 oktober) - een strohalmpje


Met een strohalmpjie kunnen we een groot vuur voeden...Theresia_van_Lisieux -_Strohalmpjes


Deze tekst van Theresia van Lisieux heeft betrekking op de woorden van Teresa van Avila. Een strohalmpje, als teken van liefde, ook in dagen van duisternis.--------------------------------------------------------------------------------------------------


500 jaarfeest Teresa van Avila


Vanaf 15 oktober 2014 wordt een jaar lang het 500 jaarfeest van Teresa van Avila gevierd. Ze is op 28 maart 1515 in Avila geboren.
Solo Dios basta - Karmel San José, Avila


Voor dit feest werd een virtueel koor van Karmelietessen uit de hele wereld opgezet. Ze zingen de beroemde tekst Nada te turbe en de muziek is door Sr Claire Sokol ocd gecomponeerd (Karmel van Reno / Nevada): Virtual choir of Carmelites - Nada te turbe

Tekst in het Spaans: Nada_te_turbe

Tekst in het Nederlands: Laat_niets_je_verontrusten


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Edith Stein (9 augustus)


Nieuwe video: Edith Stein - Aan het roer (gedicht en gebed)

In het Duits (oorspronkelijke taal): Edith Stein - Am Steuer

Jouw scheepje is mij dierbaar... Laat deze woorden uit het gedicht diep in ons hart binnenkomen.


Edith Stein heeft dit gedicht in januari 1940 in de Karmel van Echt geschreven. De tweede wereldoorlog en de jodenvervolging waren voluit aan de gang.

In 1933 voelde Edith Stein de storm al aankomen. In april 1933 heeft ze daarover een brief aan Paus Pius XI geschreven: Edith_Stein_Brief_Pius_XI (in het Duits). In het Nederlands: Brief_Edith_Stein_aan_Pius XI.


Laat ons, in deze stormachtige tijd, bidden voor vrede. Laat ons ook bidden dat wij de kracht krijgen om nooit te zwijgen als mensen gediscrimineerd worden.


--------------------------------------------------------------------------------------------------


De profeet Elia (20 juli)
Profeet Elia, ikone 11de eeuw (met detailvergroting )


Tot drie keer toe voorziet God Elia van het voedsel dat hij nodig heeft: eerst met behulp van een raaf, daarna van een weduwe en uiteindelijk van een engel:


Toen sprak de Heer tot Elia: 'Ga hier vandaan in oostelijke richting en verberg u in het dal van Kerit, die uitmondt in de Jordaan. Drinken kunt u uit de beek en voedsel zal ik u daar laten brengen door raven' (1 Koningen 17: 2-4).

Toen sprak de Heer tot hem: 'Ga naar Sarefat dat onder Sidon valt en blijf er enige tijd wonen. Een weduwe daar heb ik opgedragen u van alles te voorzien (1 Koningen 17: 8-9).

Toen ging Elia onder de bremstruik liggen slapen. Maar opeens was er een engel die hem wakker maakte en zei 'Sta op en eet wat.' Toen hij opkeek zag hij aan zijn hoofdeinde  een koek, gebakken op gloeiende stenen, en een kruik water (1 Koningen 19: 5-6).Laat ons deze dagen nog eens bijzonder bidden voor vrede in de wereld.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel (16 juli)         
Maria en kind Jezus, Madonna van la Soterraña, Avila (13de eeuw)Al sinds de 12de eeuw heeft Maria een ereplaats in de Karmel.

Toen de oorspronkelijke Regel werd geschreven, hebben de kluizenaars van de Berg Karmel gekozen om de naam van Maria te dragen, want ze hadden geen echte stichter. Het werd de 'Orde van de allerheiligste maagd Maria van de Berg Karmel'. Meer over de geschiedenis: kluizenaars op de Berg Karmel.

Hun eerste kapel (een bidplaats, gebouwd temidden van de cellen, Regel 12), hebben zij ook aan Maria toegewijd.


Op de foto hierboven is de Madonna van la Soterraña van Avila te zien. Dit, om aan te geven hoe belangrijk Maria ook voor de hervorming van de Karmel was. Volgens de traditie heeft Teresa van Avila, toen ze in 1563 definitief uit de Karmel van de Menswording vertrok om naar het nieuwe klooster San Jose te gaan, haar schoenen aan de voeten van dit beeld van Maria neergelegd en achtergelaten. Dit markeert het begin van de 'ongeschoeide' Karmel.


Laat ons met Maria in stilte bidden: "Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na" (Lukas 2:19).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update Zaligsprekingen - Paus Franciscus heeft een brief aan de Nederlandse jeugd geadresseerd: Brief_Paus_Franciscus_Nederlandse_jeugd

Daarin onderstreept hij het revolutionaire karakter van de Zaligsprekingen. Niet alleen voor de jeugd goed om te lezen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vrede is kwetsbaar


In tijden waar vrede bijzonder kwetsbaar is, zijn de Zaligsprekingen van bijzondere actualiteit.

Nieuwe video in het Engels: The Beatitudes.Deze video bestaat ook in het Nederlands: de Zaligsprekingen - Gelukkig zij die...


Laat ons bidden voor vrede. Het begint in ons hart. Moge Christus in ons hart wonen en laat ons proberen, samen met Paulus te zeggen:  Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20).


Moge Christus in mij leven. Moge ik in Christus leven.


Dit jaar schenken we bijzondere aandacht aan teksten van Teresa van Avila.

In haar gedicht "Ik leef, maar niet in mij" horen we haar verlangen naar het eeuwig Leven, maar vooral naar de Beminde, haar Beste Vriend:

Ik_leef, maar niet in mij

Laat ons ook luisteren naar het gezongen gedicht, vol Leven, in het Spaans:

Vivo sin Vivir En Mi


                                           

                                  Teresa van Avila - Karmel van Reno (VS)


Teresa van Avila (Teresa de Jesus) was vol leven, het Leven van Jesus.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pinksteren - Geest van Vrede


Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op een plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren (Handelingen 2:1-2).

Johannes van het Kruis heeft hierover dit geschreven: Heilige_Geest


Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf... wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God (Handelingen 2: 4,11).


Dit jaar zal op de dag van Pinksteren ('s middags) een bijzonder evenement plaats vinden: Paus Franciscus bidt samen met President Mahmoud Abbas, President Shimon Peres en Patriarch Bartholomais van Constantinopel.


Link naar de uitnodiging voor dit gebed .

Laat ons  bidden dat de Geest van Vrede hen alle vier diep in hun hart raakt, ieder in hun eigen taal.

Update van 9 juni:Link naar het gebed.


We blijven bidden !


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hemelvaart - biddend in het bovenvertrek


Toen bracht Jezus hen buiten de stad tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen (Lukas 24:50-51).

Een verhaal om stil van te worden...


Door alle tijden heen hebben kunstenaars geprobeerd de Hemelvaart uit te beelden:

Giotto (1304-1306) - John Singleton (1775) - Salvador Dali (1958) - Peju Alatise (2011)


Paulus probeert het in woorden te vatten. Hij is opgestegen: wat betekent dit anders dan dat Hij eerst de diepte is afgedaald tot op de aarde? Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om alles te vervullen (Efeziërs 4: 9-10).


Toen (nadat Jezus van hen heen was) daalden ze de berg af en gingen naar Jeruzalem. In de stad aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek, waar zij tijdelijk woonden... Zij allen bleven voortdurend met elkaar bidden, samen met enkele vrouwen, onder wie Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers (Handelingen 1: 12-14).


Biddend in het bovenvertrek, tot Pinksteren... Stil...


Onze Karmelheiligen schrijven weinig over de Hemelvaart. Het is stil. Wel heeft Teresa van Avila een gewetensbrief  over de Drie-eenheid geschreven, in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren:

Teresa_van_Avila_Drie-eenheid


------------------------------------------------------------------------------------------

Paastijd - het Leven in overvloed

Nieuwe video: De Zaligsprekingen - Gelukkig zij die...

De teksten zijn uit het Evangelie: Matteüs 4-5 en Lukas 6.


Johannes van het Kruis geeft een indrukwekkende definitie van Zalig (Gelukkig):

... zalig genoemd, wat zoveel zeggen wil als van liefde vervuld,
omdat de zaligheid door niets minder dan door de liefde verleend wordt.

(Donkere Nacht II, 12,1)


Water en vlinder zijn in de video overal aanwezig. Dit zijn twee belangrijke themas voor Teresa van Avila. De vlinder is een symbool voor nieuw leven:

Teresa_van_Avila - de_vlinder-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Christus is verrezen


De engel zei tegen de vrouwen: Wees niet bang. Ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is.

Hij is hier niet, want hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft.

Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: Hij is uit de dood opgewekt en gaat nu voor jullie uit naar Galilea: daar zullen jullie Hem zien.

Matteüs 28: 5-7Hij is waarlijk verrezen.


-------------------------------------------------------------------------------
Goede Week

Jezus had de mensen

die hem in de wereld toebehoorden lief,

en zijn liefde voor hen zou

tot het uiterste gaan.


Johannes 13:1


                                                                                                     Georges Rouault - ecce homo


Over de liefde die alles overtreft heeft Johannes van het Kruis in de laatste maanden van zijn leven deze brief geschreven: Breng_liefde


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Veertigdagentijd - op weg naar de Goede WeekNieuwe video in het Engels: Way of the Cross

Video in het Nederlands: de Kruisweg


De volgende woorden van Jezus werpen een bijzonder licht op het lijdensverhaal :

Niemand neemt het mij af. Ik geef mijn leven uit eigen vrije wil (Johannes 10:18).

Toen Jezus deze woorden sprak waren de spanningen met de Farizeeën al voelbaar.


                               

                  Georges Rouault - Christus door de soldaten bespot


Onze blik op de Gekruisigde vestigen en zijn lijden beschouwen zijn voor Teresa van Avila belangrijk voor het innerlijke gebed. Hier enkele korte teksten van haar:

Kijk_naar_de_Gekruisigde


-------------------------------------------------------------------------------------------

Veertigdagentijd - Geef mij van dat water


Derde zondag van de Veertigdagentijd: de Samaritaanse vrouw (Johannes 4).


Jezus was vermoeid van de tocht  en ging bij de bron zitten. Het was midden op de dag.
Toen de leerlingen naar de stad waren om eten te kopen,  kwam een Samaritaanse vrouw water putten.

"Geef mij wat te drinken" zei Jezus tegen haar.

...

Jezus:
Als u de gave van God kende, als u wist wie het is die tegen u zegt geef mij te drinken, dan had u hem erom gevraagd en hij had u levend water gegeven .

...


Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst hebben.
Want het water dat ik hem geef, zal een bron in hem worden waaruit water opborrelt dat eeuwig leven geeft.


...

De Samaritaanse vrouw:
Kom toch kijken! Er is een man die mij alles verteld heeft wat ik gedaan heb.

Misschien is het de Christus wel!

                       
                        Georges Rouault - Miserere


Water, levend water, was voor Teresa van Avila een heel belangrijk thema. Een korte tekst over dit Evangelie: Teresa_van_ Avila_Evangelie_Samaritaanse_vrouw


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Veertigdagentijd - AswoensdagWanneer je bidt, doe het dan niet zoals schijnheilige mensen. Maar...


Wann
eer je  vast, kijk dan niet somber zoals schijnheilige mensen dat doen. Maar...

Teksten uit het Evangelie van Aswoensdag (Matteüs 6)Nieuwe video: wanneer je bidt


De Veertigdagentijd (van Aswoensdag tot Pasen) is een tijd waarin we onze bedoelingen kunnen onderzoeken, in het Licht van God.

Doen we ons anders voor dan we zijn, of komt het echt van binnenuit?


                         
                      Georges Rouault - Miserere
------------------------------------------------------------------------------------------

Op weg naar de Veertigdagentijd...

Mijn enige ambitie is dat ik in staat ben om

Christus

zo ontroerend te schilderen dat degenen die Hem

zien tot inkeer komen.


Georges Rouault
Teresa van Avila schreef dat inwendig gebed niets anders is dan omgaan met een vriend en Christus is onze Beste  Vriend.

Over het inwendig gebed, tekst gepubliceerd in Herademing december 2012 (2 delen):

Bidden_is_zijn_met_mijn_Beste_Vriend_1
Bidden_is_zijn_met_mijn_Beste_Vriend_2------------------------------------------------------------------
Nieuwe video: Therese of Lisieux - my vocationVideo in het Nederlands: Mijn roeping is...

----------------------------------------------------------------------

Nieuwe video: A walk through the Interior Castle - Teresa of Avila

Video in het Nederlands: Een tocht door de Innerlijke Burcht

-----------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe video:


The Fountain
by John of the Cross


Het is de eerste video die in het Engels is vertaald.

Video in het Nederlands: Of ik de Bron ken - Johannes van het Kruis.

----------------------------------------------------------------------------------
Nieuwjaar


Moge de Heer zijn  gelaat over u doen schijnen...
"Moge de Heer u zegenen en behoeden!
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!" (Numeri 6, 22-27)


Voor allen: een gezegend jaar 2014!